واژه نامه

M

ملاتونینMelatonin
آزمایش های بیوشیمیایی متابولومیکسMetabolomics
آشفتگیMeltdown
شفا دادنMend
میتوکندریMitochondria
مولیبدنمMolybdenum
نظارتMonitoring
برنامه ریزی حرکتیMotor Planning

N

اِن- استیل سیستینN-acetylcysteine
حسی حرکتیNeuromotor
پیامهای ناکارآمد/ پارازیت Noise signals
کودک عادیNT (Neuro Typical, Normal Toddler)

O

کاردرمانگرOccupational Therapiest
مشاهدهObservation
استرس اکسیداتیوOxidative Stress

P

تأثیرگذاری همسالانPeer pressure
آموزش مهارت های والدینیParent Skills Training
حرکت ادراکیPerceptual motor
شناخت شخصیPersonal Cognition
اختلالات نافذ رشدPervasive Developmental Disorder (PDD)
مهارت های پیش کلامیPreverbal Skills
سیستم ارتباط تبادل تصویریPicture Exchange Communication System (PECS)
درمان مبتنی بر پاسخ های محوریPivotal Response Therapy
برقراری ارتباط بدون کلام ضعیفPoor Nonverbal communication
تلفظ ضعیفPoor Pronunciation
حس عمقیProprioception

R

رفتارهای کلیشه ایRepetitive movements
اختلالات نادر متابولیکیRare Metabolic Disorders
نکات مهم تحقیقResearch Spotlight
گفتار جدی روزمرهRigid Language Routine

S

اختلالات تشنجیSeizure Disorder
توجه انتخابیSelective Attention
عزت نفسSelf-esteem
مدیریت خویشSelf-management
خودتنظیمیSelf-Regulation
خودتحریکیSelf-Stimulation
هماهنگی حسیSensory Integration (SI)
گرانباری حسیSensory overload
توالیSequencing
تغییر توجه Shifting Attention
دامنه توجه کوتاهShort Attention Span
زبان علائمSign Language
مهارتهای اجتماعSocial Skills
حساسیت صوتیSound sensitivity
گفتار خودانگیختهSpontaneous Speech
گفتار درمانیSpeech Therapy
امواج تیزSpikes
فشار روحیStress
تقویت، حمایتSupport
توجه پایدارSustain Attention
سامانه هایی زیستیSystem biology

T

لمسیTactile
بهم ریختگیTantrum
مانع خونی- مغزیThe Blood-Brian Barrier (BBB)
قانون آموزش افراد ناتوانThe Individual with Disabilities Education Act (IDEA)
تئوری ذهنTheory of Mind (TOM)
تئوری قوه ادراکTheory of Perception
مواد سمیToxins
عوامل انتقال دهندهTransformative
بُعد ژنتیکی اُتیسمThe Genetic side of Autism
ناحیه خاکستری مغزThe Brain’s Gray Zone
اساس پیشگیریThe Precautionary Principle

U

اتصال ناکارآمدUnderconnectivity

V

حس تعادلیVestibular
آپراکسی کلامی Verbal Apraxia
چرخه های معیوبVicious cycles
پردازش بیناییVisual processing
توجه دیداریVisual Attention
مهارت های دیداریVisual Skills
محرک بیناییVisual Stimulate
راهبردهای دیداریVisual Strategies
حافظه کوتاه مدت دیداری Visual working memory

W

سیستم کل بدنWhole Body System
حافظه کوتاه مدتWorking memory

A

کُنش Action
اختلال نقص توجه همراه با بیش ­فعالی ADHD
آموزش هماهنگی شنیداری AIT(Auditory Integration Training)
یک تحول A Transformation
رفتارهای پرخاشگرانه Aggressive behavior
اضطراب Anxiety
سندرم اسپرگر Asperger’s Syndrome
شبکه ای از مشکلات A Web of Problems
حافظه شنیداری  Auditory memory
ادراک شنیداری Auditory Perception
توالی شنیداری Auditory Sequencing
مهاری شنیداری Auditory Inhibition
مهارت­های شنیداری Auditory Skills
درخودماندگی (اُتیسم) Autism
اختلالات طیف درخودماندگی (اُتیسم) Autism Spectrum Disorder (ASD)
درخودمانده (اُتیستیک)Autistic

B

مداخلات رفتاریBehavioral Interventions
اختلال دوقطبیBipolar disorder
آگاهی بدنBody awareness
زبان بدنیBody Language
شبکه بدنBody’s Web
آشفتگی مغزBrain’s Chaos
شبکه مغزBrain’s Web
ویروس، میکروبBugs

C

سندرم تونل مچی Carpal Tunnel Syndrome
درگیر شدن در چرخه های معیوبCaught in Vicious Circles
بیماری سلیاکCeliac
انسجام مرکزیCentral Coherence
چالشChallenge
فلززداییChelation
خستگی مزمنChronic Fatigue
مشکلات مزمن سیستم دفاعی مغزChronic Brain Immune System
دست وپا چلفتیClumsy
برقراری ارتباطCommunication
فروپاشی ارتباطیCommunication breakdown
مهارت های ارتباطیCommunication Skills
تفکر عینیConcrete thinking

D

ارزیابی تشخیصیDiagnostic assessment
سم زدایی Detox
جهش های ژنی خود به خود De novo mutations
آسیب پذیری رژیم غذایی و متابولیکیDiet and Metabolic Vulnerability
رفتارهای مخرب Disruptive behavior
توجه تقسیمDivided Attention
کنش پرشی Dyspraxia
بدعملکردی Dysfunction

E

پژواک کلامی Echolalia
عوامل مزاحم در عملکرد غددEndocrine disrupters
صرعEpilepsy
علم تأثیر محیط بر ژن Epigenetic

F

حالت چهرهFacial Expression
غذای پروردهFermented and Cultured food
فرآیند شکل از زمینهFigure-ground processing
داده های فعالیت های حرکتی ظریفFine motor input
سندرم ایکس شکنندهFragile X Syndrome
از جزء به کلFrom parts to whole
ارزیابی عملکردیFunctional assessment
ارزیابی عملکردی رفتارFunctional Behavioral assessment

G

بُروز ژن Gene expression
جهش ژنGene Mutation
فعال یا غیر فعال شدن ژنGens turns on or off
تعمیم دهیGeneralization
رژیم غذایی بدون گلوتن و کازئینGFCF
رژیم غذایی بدون گلوتن و کازئین و سویاGFCFSF
گلوتاتیونGlutathione
گوشت دام هایی که از علوفه تغذیه کرده اندGrass-Fed Meat
ناحیه مرزی و نامشخصGray zone
داده فعالیت های حرکتی درشتGross motor input
میکروبیولوژی دستگاه گوارشGut microbiology

H

هومیوپاتیHomeopathy
درمان با محفظه اکسیژن تحت فشارHyperbaric Oxygen Therapy
بیش حساسیتیHypersensitivity

I

برنامه آموزشی انفرادی محصل Individual Educational Programming (IEP)
تحول التهابInflammatio Transformation
تأثیرات قبل از تولدInfluences before Birth
پردازش دادههاInformation Processing
کنترل مهاری Inhibitory Control
تمرکز شدیدIntense Focus

J

توجه مشترکJoint Attention

L

اختلالات یادگیریLearning disorder
کند حساسیتیLow sensitivity
مشکلات یادگیرLearning disability (LD)
پس روی گفتار Losing Language

A

کُنش Action
اختلال نقص توجه همراه با بیش ­فعالی ADHD
آموزش هماهنگی شنیداری AIT(Auditory Integration Training)
یک تحول A Transformation
رفتارهای پرخاشگرانه Aggressive behavior
اضطراب Anxiety
سندرم آسپرگ Asperger’s Syndrome
شبکه ای از مشکلات A Web of Problems
حافظه شنیداری  Auditory memory
ادراک شنیداری Auditory Perception
توالی شنیداری Auditory Sequencing
مهاری شنیداری Auditory Inhibition
مهارت­های شنیداری Auditory Skills
درخودماندگی (اُتیسم) Autism
اختلالات طیف درخودماندگی (اُتیسم) Autism Spectrum Disorder (ASD)
درخودمانده (اُتیستیک)Autistic

B

مداخلات رفتاریBehavioral Interventions
اختلال دوقطبیBipolar disorder
آگاهی بدنBody awareness
زبان بدنیBody Language
شبکه بدنBody’s Web
آشفتگی مغزBrain’s Chaos
شبکه مغزBrain’s Web
ویروس، میکروبBugs

C

سندرم تونل مچی Carpal Tunnel Syndrome
درگیر شدن در چرخه های معیوبCaught in Vicious Circles
بیماری سلیاکCeliac
انسجام مرکزیCentral Coherence
چالشChallenge
فلززداییChelation
خستگی مزمنChronic Fatigue
مشکلات مزمن سیستم دفاعی مغزChronic Brain Immune System
دست وپا چلفتیClumsy
برقراری ارتباطCommunication
فروپاشی ارتباطیCommunication breakdown
مهارت های ارتباطیCommunication Skills
تفکر عینیConcrete thinking

D

ارزیابی تشخیصیDiagnostic assessment
سم زدایی Detox
جهش های ژنی خود به خود De novo mutations
آسیب پذیری رژیم غذایی و متابولیکیDiet and Metabolic Vulnerability
رفتارهای مخرب Disruptive behavior
توجه تقسیمیDivided Attention
کنش پرشی Dyspraxia
بدعملکردی Dysfunction

E

پژواک کلامی Echolalia
عوامل مزاحم در عملکرد غددEndocrine disrupters
صرعEpilepsy
علم تأثیر محیط بر ژن Epigenetic

F

حالت چهرهFacial Expression
غذای پروردهFermented and Cultured food
فرآیند شکل از زمینهFigure-ground processing
داده های فعالیت های حرکتی ظریفFine motor input
سندرم ایکس شکنندهFragile X Syndrome
از جزء به کلFrom parts to whole
ارزیابی عملکردیFunctional assessment
ارزیابی عملکردی رفتارFunctional Behavioral assessment

G

بُروز ژن Gene expression
جهش ژنGene Mutation
فعال یا غیر فعال شدن ژنGens turns on or off
تعمیم دهیGeneralization
رژیم غذایی بدون گلوتن و کازئینGFCF
رژیم غذایی بدون گلوتن و کازئین و سویاGFCFSF
گلوتاتیونGlutathione
گوشت دام هایی که از علوفه تغذیه کرده اندGrass-Fed Meat
ناحیه مرزی و نامشخصGray zone
داده فعالیت های حرکتی درشتGross motor input
میکروبیولوژی دستگاه گوارشGut microbiology

H

هومیوپاتیHomeopathy
درمان با محفظه اکسیژن تحت فشارHyperbaric Oxygen Therapy
بیش حساسیتیHypersensitivity

I

برنامه آموزشی انفرادی محصل Individual Educational Programming (IEP)
تحول التهابInflammatio Transformation
تأثیرات قبل از تولدInfluences before Birth
پردازش دادههاInformation Processing
کنترل مهاری Inhibitory Control
تمرکز شدیدIntense Focus

J

توجه مشترکJoint Attention

L

اختلالات یادگیریLearning disorder
کند حساسیتیLow sensitivity
مشکلات یادگیرLearning disability (LD)
پس روی گفتار Losing Language

M

ملاتونینMelatonin
آزمایش های بیوشیمیایی متابولومیکسMetabolomics
آشفتگیMeltdown
شفا دادنMend
میتوکوندریMitochondria
مولیبدنمMolybdenum
نظارتMonitoring
برنامه ریزی حرکتیMotor Planning

N

اِن- استیل سیستینN-acetylcysteine
حسی حرکتیNeuromotor
پیامهای ناکارآمد/ پارازیت Noise signals
کودک عادیNT (Neuro Typical, Normal Toddler)

O

کاردرمانگرOccupational Therapiest
مشاهدهObservation
استرس اکسیداتیوOxidative Stress

P

تأثیرگذاری همسالانPeer pressure
آموزش مهارت های والدینیParent Skills Training
حرکت ادراکیPerceptual motor
شناخت شخصیPersonal Cognition
اختلالات نافذ رشدPervasive Developmental Disorder (PDD)
مهارت های پیش کلامیPreverbal Skills
سیستم ارتباط تبادل تصویریPicture Exchange Communication System (PECS)
درمان مبتنی بر پاسخ های محوریPivotal Response Therapy
برقراری ارتباط بدون کلام ضعیفPoor Nonverbal communication
تلفظ ضعیفPoor Pronunciation
حس عمقیProprioception

R

رفتارهای کلیشه ایRepetitive movements
اختلالات نادر متابولیکیRare Metabolic Disorders
نکات مهم تحقیقResearch Spotlight
گفتار جدی روزمرهRigid Language Routine

S

اختلالات تشنجیSeizure Disorder
توجه انتخابیSelective Attention
عزت نفسSelf-esteem
مدیریت خویشSelf-management
خودتنظیمیSelf-Regulation
خودتحریکیSelf-Stimulation
هماهنگی حسیSensory Integration (SI)
گرانباری حسیSensory overload
توالیSequencing
تغییر توجه Shifting Attention
دامنه توجه کوتاهShort Attention Span
زبان علائمSign Language
مهارتهای اجتماعSocial Skills
حساسیت صوتیSound sensitivity
گفتار خودانگیختهSpontaneous Speech
گفتار درمانیSpeech Therapy
امواج تیزSpikes
فشار روحیStress
تقویت، حمایتSupport
توجه پایدارSustain Attention
سامانه هایی زیستیSystem biology

T

لمسیTactile
بهم ریختگیTantrum
مانع خونی- مغزیThe Blood-Brian Barrier (BBB)
قانون آموزش افراد ناتوانThe Individual with Disabilities Education Act (IDEA)
تئوری ذهنTheory of Mind (TOM)
تئوری قوه ادراکTheory of Perception
مواد سمیToxins
عوامل انتقال دهندهTransformative
بُعد ژنتیکی اُتیسمThe Genetic side of Autism
ناحیه خاکستری مغزThe Brain’s Gray Zone
اساس پیشگیریThe Precautionary Principle

U

اتصال ناکارآمدUnderconnectivity

V

حس تعادلیVestibular
آپراکسی کلامی Verbal Apraxia
چرخه های معیوبVicious cycles
پردازش بیناییVisual processing
توجه دیداریVisual Attention
مهارت های دیداریVisual Skills
محرک بیناییVisual Stimulate
راهبردهای دیداریVisual Strategies
حافظه کوتاه مدت دیداری Visual working memory

W

سیستم کل بدنWhole Body System
حافظه کوتاه مدتWorking memory

keyboard_arrow_up
موسسه گنجینه
ارسال پیام از واتس آپ